วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันที่ 30 พ.ย. 2552

คาบ1-2(ม.1/1) เรียนเรื่องการตกผลึกมีนักเรียนบางคนชอบคุยกันโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่อยู่ด้านหน้าห้อง แก้ไขโดยการจับแยกกลุ่ม คาบ 6-7 (ม.1/2)เรียนเรื่องการตกผลึกและทำการทดลองเรื่องการกรองผลปรากฎนักเรียนกรองได้ถูกวิธี

วันที่ 30 พฤศจิกายน

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2552

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม
ค้นคว้าหาหนังสือห้องสมุด และเข้าเน็ทหาเรื่อง การแยกสารโดยวิธีการตกผลึกและการกลั่น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
เข้าเว็บบล็อกพิมพ์บันทึกประจำวันและใส่แผนการจัดการเรียนรู้ลงเว็บบล็อก
เขียนรายชื่อนักเรียนชั้นม.1/2, 1/4, 1/9 ลงในแบบฟอร์มบันทึกเล่มสีฟ้า

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

คาบที่ 1-2 จักเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำการทดลอง
คาบที่ 5-6 นักเรียนชั้นม.1/9 สอนเรื่องการแยกสาร 1 คาบแล้วสอบเรื่อง กรด เบส ในชีวิตประจำวัน 1 คาบอาจารย์ประจำวิชามานิเทศ ในคาบที่ 5-6
คาบที่ 7-8 นักเรียนชั้นม.1/4 สอนเรื่องการตกผลึกและให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการแยกสารโดยวิธีการกรอง กำหนดให้นักเรียนทำเป็นกลุ่ม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

ไม่มีสอน แต่ทำงานให้อาจารย์พี้เลี้ยงจนเสร็จแล้วทำแผนการสอนต่อได้ 3 แผน
เตรียมอุปกรณ์การทดลองวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
ครูพี้เลี้ยงตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และแนะนำในส่วนที่ผิดพราด
โฮมรูมแทนอาจารย์พี้เลี้ยงและแจกใบแจ้งขออนุญาตผู้ปกครอง เรื่อการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

คาบที่ 5-6 นักเรียนชั้นม.1/4 ให้นักเรียนส่งการบ้านแบบฝึกหัด (น.137) นักเรียนทุกคนส่งงานแต่ยังมีนักเรียนบางคนที่ยังไม่ได้ ส่ง และวันนี้เตรียมการสอนเรื่องการแยกสารโดยวิธีการกรอง
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้กับอาจารย์พี้เลี้ยงและหัวหน้ากลุ่มสาระ